ثبت دامنه

یک نام جدید را برای سایت خود بیابید، لطفاً دامنه‌ای جدید یا کلیدواژه ای را وارد نمایید تا امکان ثبت واژه های مرتبط را برای شما بررسی کنیم.

جستجوی دامنه


در حال جستجو...

دامنه‌ها می‌توانند تنها با یک حرف یا عدد آغاز شوندطول دامنه باید بین حداقل کاراکتر و حداکثر کاراکتر باشد
متأسفانه دامنه :domain در دسترس نیست
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.

تماس با پشتیبانی به خرید
ما متوجه شدیم دامنه‌ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه موردنظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه‌ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
بهترین ها جدیدها تمام پسوندها

دامنه‌ها

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.com
7,320,000ریال
1 سال
7,320,000ریال
1 سال
7,930,000ریال
1 سال
.co.uk
5,490,000ریال
1 سال
5,490,000ریال
1 سال
5,490,000ریال
1 سال
.name
7,320,000ریال
1 سال
7,320,000ریال
1 سال
7,320,000ریال
1 سال
.us
7,320,000ریال
1 سال
7,320,000ریال
1 سال
7,320,000ریال
1 سال
.es
5,360,000ریال
1 سال
5,360,000ریال
1 سال
5,360,000ریال
1 سال
.uk
6,100,000ریال
1 سال
6,100,000ریال
1 سال
6,100,000ریال
1 سال
.de
4,690,000ریال
1 سال
4,690,000ریال
1 سال
4,690,000ریال
1 سال
.company
6,710,000ریال
1 سال
6,710,000ریال
1 سال
6,710,000ریال
1 سال
.org
8,540,000ریال
1 سال
8,540,000ریال
1 سال
8,540,000ریال
1 سال
.info
15,860,000ریال
1 سال
13,420,000ریال
1 سال
15,860,000ریال
1 سال
.net
8,540,000ریال
1 سال
8,540,000ریال
1 سال
8,540,000ریال
1 سال
.cc
7,930,000ریال
1 سال
7,930,000ریال
1 سال
7,930,000ریال
1 سال
.in
7,930,000ریال
1 سال
7,930,000ریال
1 سال
7,930,000ریال
1 سال
.tel
9,760,000ریال
1 سال
9,760,000ریال
1 سال
9,760,000ریال
1 سال
.xyz
1,830,000ریال
1 سال
11,590,000ریال
1 سال
11,590,000ریال
1 سال
.art
3,660,000ریال
1 سال
12,810,000ریال
1 سال
12,810,000ریال
1 سال
.biz
11,590,000ریال
1 سال
11,590,000ریال
1 سال
11,590,000ریال
1 سال
.pro
17,080,000ریال
1 سال
18,300,000ریال
1 سال
18,300,000ریال
1 سال
.asia
10,980,000ریال
1 سال
10,980,000ریال
1 سال
10,980,000ریال
1 سال
.club
13,420,000ریال
1 سال
13,420,000ریال
1 سال
13,420,000ریال
1 سال
.click
2,440,000ریال
1 سال
10,370,000ریال
1 سال
10,370,000ریال
1 سال
.mobi
18,910,000ریال
1 سال
18,910,000ریال
1 سال
18,910,000ریال
1 سال
.me
7,370,000ریال
1 سال
16,080,000ریال
1 سال
16,080,000ریال
1 سال
.cn
13,420,000ریال
1 سال
13,420,000ریال
1 سال
9,760,000ریال
1 سال
.fr
6,700,000ریال
1 سال
6,700,000ریال
1 سال
6,700,000ریال
1 سال
.it
7,370,000ریال
1 سال
7,370,000ریال
1 سال
7,370,000ریال
1 سال
.بازار
11,590,000ریال
1 سال
11,590,000ریال
1 سال
11,590,000ریال
1 سال
.city
14,640,000ریال
1 سال
14,640,000ریال
1 سال
14,640,000ریال
1 سال
.center
15,250,000ریال
1 سال
15,250,000ریال
1 سال
15,250,000ریال
1 سال
.ws
7,320,000ریال
1 سال
18,300,000ریال
1 سال
18,300,000ریال
1 سال
.co
20,130,000ریال
1 سال
20,130,000ریال
1 سال
20,130,000ریال
1 سال
.co.com
20,740,000ریال
1 سال
20,740,000ریال
1 سال
20,740,000ریال
1 سال
.plus
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
.vip
12,200,000ریال
1 سال
12,200,000ریال
1 سال
12,200,000ریال
1 سال
.vision
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
.shop
3,660,000ریال
1 سال
25,010,000ریال
1 سال
25,010,000ریال
1 سال
.am
24,400,000ریال
1 سال
24,400,000ریال
1 سال
24,400,000ریال
1 سال
.tv
22,570,000ریال
1 سال
22,570,000ریال
1 سال
22,570,000ریال
1 سال
.download
21,350,000ریال
1 سال
21,350,000ریال
1 سال
21,350,000ریال
1 سال
.zone
22,570,000ریال
1 سال
22,570,000ریال
1 سال
22,570,000ریال
1 سال
.ae
28,060,000ریال
1 سال
28,060,000ریال
1 سال
28,060,000ریال
1 سال
.design
38,430,000ریال
1 سال
38,430,000ریال
1 سال
38,430,000ریال
1 سال
.toys
36,600,000ریال
1 سال
36,600,000ریال
1 سال
36,600,000ریال
1 سال
.clinic
36,600,000ریال
1 سال
36,600,000ریال
1 سال
36,600,000ریال
1 سال
.store
41,480,000ریال
1 سال
41,480,000ریال
1 سال
41,480,000ریال
1 سال
.bio
56,120,000ریال
1 سال
53,070,000ریال
1 سال
53,070,000ریال
1 سال
.host
66,490,000ریال
1 سال
66,490,000ریال
1 سال
66,490,000ریال
1 سال
.ceo
71,980,000ریال
1 سال
71,980,000ریال
1 سال
71,980,000ریال
1 سال
.id.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.net.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.org.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.gov.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.sch.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.co.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.ac.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.io
47,580,000ریال
1 سال
47,580,000ریال
1 سال
47,580,000ریال
1 سال
.tech
38,430,000ریال
1 سال
38,430,000ریال
1 سال
38,430,000ریال
1 سال
.energy
69,540,000ریال
1 سال
69,540,000ریال
1 سال
69,540,000ریال
1 سال
.app
12,810,000ریال
1 سال
12,810,000ریال
1 سال
12,810,000ریال
1 سال
.online
25,620,000ریال
1 سال
25,620,000ریال
1 سال
25,620,000ریال
1 سال
.news
19,520,000ریال
1 سال
19,520,000ریال
1 سال
19,520,000ریال
1 سال
.eu
6,030,000ریال
1 سال
6,030,000ریال
1 سال
6,030,000ریال
1 سال
.fit
20,740,000ریال
1 سال
20,740,000ریال
1 سال
20,740,000ریال
1 سال
.cafe
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
.ca
7,320,000ریال
1 سال
7,320,000ریال
1 سال
7,320,000ریال
1 سال
.ai
129,930,000ریال
2 سال ها
129,930,000ریال
2 سال ها
129,930,000ریال
2 سال ها
.studio
11,590,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
.li
10,980,000ریال
1 سال
10,980,000ریال
1 سال
10,980,000ریال
1 سال
.market
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
.today
17,080,000ریال
1 سال
17,080,000ریال
1 سال
17,080,000ریال
1 سال
.site
23,790,000ریال
1 سال
23,790,000ریال
1 سال
23,790,000ریال
1 سال
.sale
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
.shopping
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
21,960,000ریال
1 سال
.world
23,180,000ریال
1 سال
23,180,000ریال
1 سال
23,180,000ریال
1 سال
.finance
36,600,000ریال
1 سال
36,600,000ریال
1 سال
36,600,000ریال
1 سال
.group
9,760,000ریال
1 سال
9,760,000ریال
1 سال
9,760,000ریال
1 سال
.holdings
37,820,000ریال
1 سال
37,820,000ریال
1 سال
37,820,000ریال
1 سال
.jewelry
39,040,000ریال
1 سال
39,040,000ریال
1 سال
39,040,000ریال
1 سال
.dev
10,980,000ریال
1 سال
10,980,000ریال
1 سال
10,980,000ریال
1 سال
.mx
33,550,000ریال
1 سال
33,550,000ریال
1 سال
33,550,000ریال
1 سال
.se
15,250,000ریال
1 سال
15,250,000ریال
1 سال
15,250,000ریال
1 سال
.blog
3,660,000ریال
1 سال
20,740,000ریال
1 سال
20,740,000ریال
1 سال
.icu
2,440,000ریال
1 سال
10,370,000ریال
1 سال
10,370,000ریال
1 سال
.link
7,320,000ریال
1 سال
7,320,000ریال
1 سال
7,320,000ریال
1 سال
.cyou
2,440,000ریال
1 سال
9,150,000ریال
1 سال
9,150,000ریال
1 سال
.help
5,490,000ریال
1 سال
25,010,000ریال
1 سال
25,010,000ریال
1 سال
.coffee
20,740,000ریال
1 سال
20,740,000ریال
1 سال
20,740,000ریال
1 سال

لطفاً یکی از بخش های فوق را انتخاب نمایید


 تهیه هاست اشتراکی

بین راهکار های متنوع هاست اشتراکی، پلن مدنظر را انتخاب نمایید

هر بودجه‌ای دارید، بر اساس آن پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن  

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی‌شود) *

انتقال یک دامنه  

* دامنه‌هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده‌اند غیرقابل انتقال می‌باشند