#سفارش خدمات

پلن های پیشنهادی

IDS H81O6
165,000,000ریال/سالانه
 • ☸ پردازنده: Intel Xeon 2620
 • ⚅ رم: 16 گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ✹ برند و نسل سرور: HP G8
 • ❏ فضای سرور: انتخاب در مراحل سفارش ❏
 • ⚑ دیتاسنتر: تبیان/پارس آنلاین ⚑
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IDS H81O7
179,400,000ریال/سالانه
 • ☸ پردازنده: Intel Xeon 2620
 • ⚅ رم: 32 گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ✹ برند و نسل سرور: HP G8
 • ❏ فضای سرور: انتخاب در مراحل سفارش ❏
 • ⚑ دیتاسنتر: تبیان/پارس آنلاین ⚑
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IDS H81O8
162,000,000ریال/سالانه
 • ☸ پردازنده: 2XIntel Xeon2620
 • ⚅ رم: 32 گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ✹ برند و نسل سرور: HP G8
 • ❏ فضای سرور: انتخاب در مراحل سفارش ❏
 • ⚑ دیتاسنتر: تبیان/پارس آنلاین ⚑
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IDS H81O9
234,000,000ریال/سالانه
 • ☸ پردازنده: Intel Xeon 2670 V2
 • ⚅ رم: 48 گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ✹ برند و نسل سرور: HP G8
 • ❏ فضای سرور: انتخاب در مراحل سفارش ❏
 • ⚑ دیتاسنتر: تبیان/پارس آنلاین ⚑
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IDS H81O10
294,000,000ریال/سالانه
 • ☸ پردازنده: 2X Intel Xeon 2670 V2
 • ⚅ رم: 64 گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ✹ برند و نسل سرور: HP G8
 • ❏ فضای سرور: انتخاب در مراحل سفارش ❏
 • ⚑ دیتاسنتر: تبیان/پارس آنلاین ⚑
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IDS H91O4
423,000,000ریال/سالانه
 • ☸ پردازنده: Intel Xeon 2680 V3
 • ⚅ رم: 32 گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ✹ برند و نسل سرور: HP G9
 • ❏ فضای سرور: انتخاب در مراحل سفارش ❏
 • ⚑ دیتاسنتر: تبیان/پارس آنلاین ⚑
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IDS H91O5
477,000,000ریال/سالانه
 • ☸ پردازنده: 2X Intel Xeon 2680 V3
 • ⚅ رم: 32 گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ✹ برند و نسل سرور: HP G9
 • ❏ فضای سرور: انتخاب در مراحل سفارش ❏
 • ⚑ دیتاسنتر: تبیان/پارس آنلاین ⚑
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔
IDS H91O6
527,400,000ریال/سالانه
 • ☸ پردازنده: 2X Intel Xeon 2680 V3
 • ⚅ رم: 64 گیگابایت
 • ↹ ترافیک ماهانه: نامحدود
 • ✹ برند و نسل سرور: HP G9
 • ❏ فضای سرور: انتخاب در مراحل سفارش ❏
 • ⚑ دیتاسنتر: تبیان/پارس آنلاین ⚑
 • ✔ تحویل تا حداکثر 10 روز کاری ✔