#سفارش خدمات

پلن های پیشنهادی

گواهینامه Domain Validation SSL
2,240,000ریال/سالانه
 • $ ضمانت: 10,000 $
 • ✔ قابلیت ایمن سازی یک دامنه ✔
 • ⚒ کدگذاری SHA-256 ⚒
 • % همخوانی با مرورگرها: 99.9 %
 • ✔قابلیت صدور مجدد رایگان ✔
 • ✔ نشانگر سبزرنگ: دارد ✔
 • ☸ امکان صدور برای تمام دامنه ها به جز دامنه های ir. ☸
گواهینامه Multi Domain SSL
8,400,000ریال/سالانه
 • $ ضمانت: 10,000 $
 • ✔ قابلیت ایمن سازی برای حداقل 3 دامنه ✔
 • ⚒ کدگذاری SHA-256 ⚒
 • % همخوانی با مرورگرها: 99.9 %
 • ✔قابلیت صدور مجدد رایگان ✔
 • ✔ نشانگر سبزرنگ: دارد ✔
 • ☸ امکان صدور برای تمام دامنه ها به جز دامنه های ir. ☸
گواهینامه WildCard SSL
21,000,000ریال/سالانه
 • $ ضمانت: 10,000 $
 • ✔ ایمن سازی بی نهایت Subdomain ✔
 • ⚒ کدگذاری SHA-256 ⚒
 • % همخوانی با مرورگرها: 99.9 %
 • ✔قابلیت صدور مجدد رایگان ✔
 • ✔ نشانگر سبزرنگ: دارد ✔
 • ☸ امکان صدور برای تمام دامنه ها به جز دامنه های ir. ☸
گواهینامه OV SSL
11,200,000ریال/سالانه
 • $ ضمانت: 10,000 $
 • ✔قابلیت ایمن سازی یک دامنه ✔
 • ⚒ کدگذاری SHA-256 ⚒
 • % همخوانی با مرورگرها: 99.9 %
 • ✔قابلیت صدور مجدد رایگان ✔
 • ✔ نشانگر سبزرنگ: دارد ✔
 • ☸ امکان صدور برای تمام دامنه ها به جز دامنه های ir. ☸
گواهینامه EV SSL
28,000,000ریال/سالانه
 • $ ضمانت: 10,000 $
 • ✔قابلیت ایمن سازی یک دامنه ✔
 • ⚒ کدگذاری SHA-256 ⚒
 • % همخوانی با مرورگرها: 99.9 %
 • ✔قابلیت صدور مجدد رایگان ✔
 • ✔ نشانگر سبزرنگ: دارد ✔
 • ☸ امکان صدور برای تمام دامنه ها به جز دامنه های ir. ☸