#سفارش خدمات

پلن های پیشنهادی

IAV B20G11
600,000ریال/ماهانه
 • ❏ 20 گیگابایت SSD
 • ☸ 1 هسته مجازی
 • ⚅ 1 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B20G11 test
600,000ریال/ماهانه
 • ❏ 20 گیگابایت SSD
 • ☸ 1 هسته مجازی
 • ⚅ 1 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B20G12
800,000ریال/ماهانه
 • ❏ 20 گیگابایت SSD
 • ☸ 1 هسته مجازی
 • ⚅ 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B20G22
1,050,000ریال/ماهانه
 • ❏ 20 گیگابایت SSD
 • ☸ 2 هسته مجازی
 • ⚅ 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B30G22
1,200,000ریال/ماهانه
 • ❏ 30 گیگابایت SSD
 • ☸ 2 هسته مجازی
 • ⚅ 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B30G23
1,400,000ریال/ماهانه
 • ❏ 30 گیگابایت SSD
 • ☸ 2 هسته مجازی
 • ⚅ 3 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B30G24
1,600,000ریال/ماهانه
 • ❏ 30 گیگابایت SSD
 • ☸ 2 هسته مجازی
 • ⚅ 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B40G24
1,750,000ریال/ماهانه
 • ❏ 40 گیگابایت SSD
 • ☸ 2 هسته مجازی
 • ⚅ 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B50G24
1,900,000ریال/ماهانه
 • ❏ 50 گیگابایت SSD
 • ☸ 2 هسته مجازی
 • ⚅ 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B50G33
1,950,000ریال/ماهانه
 • ❏ 50 گیگابایت SSD
 • ☸ 3 هسته مجازی
 • ⚅ 3 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B50G34
2,150,000ریال/ماهانه
 • ❏ 50 گیگابایت SSD
 • ☸ 3 هسته مجازی
 • ⚅ 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B50G44
2,400,000ریال/ماهانه
 • ❏ 50 گیگابایت SSD
 • ☸ 4 هسته مجازی
 • ⚅ 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B60G44
2,550,000ریال/ماهانه
 • ❏ 60 گیگابایت SSD
 • ☸ 4 هسته مجازی
 • ⚅ 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B60G36
2,700,000ریال/ماهانه
 • ❏ 60 گیگابایت SSD
 • ☸ 3 هسته مجازی
 • ⚅ 6 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B80G44
2,850,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 4 هسته مجازی
 • ⚅ 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B80G28
3,150,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 2 هسته مجازی
 • ⚅ 8 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B80G46
3,250,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 4 هسته مجازی
 • ⚅ 6 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B80G48
3,650,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 4 هسته مجازی
 • ⚅ 8 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B80G66
3,750,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 6 هسته مجازی
 • ⚅ 6 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B80G68
4,150,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 6 هسته مجازی
 • ⚅ 8 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B80G612
4,950,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 6 هسته مجازی
 • ⚅ 12 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B80G810
5,050,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 8 هسته مجازی
 • ⚅ 10 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B80G812
5,450,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 8 هسته مجازی
 • ⚅ 12 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B80G816
6,250,000ریال/ماهانه
 • ❏ 80 گیگابایت SSD
 • ☸ 8 هسته مجازی
 • ⚅ 16 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B100G48
3,950,000ریال/ماهانه
 • ❏ 100 گیگابایت SSD
 • ☸ 4 هسته مجازی
 • ⚅ 8 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒
IAV B200G816
8,050,000ریال/ماهانه
 • ❏ 200 گیگابایت SSD
 • ☸ 8 هسته مجازی
 • ⚅ 16 گیگابایت رم اختصاصی
 • ↹ ترافیک نامحدود
 • ⇜ لینوکس/ویندوز
 • ⚑ دیتاسنتر پارس آنلاین/ تبیان ⚑
 • فایروال نرم افزاری
 • ⚒ دارای بازه 7روزه تست و تضمین بازگشت وجه ⚒