گواهینامه SSL Certum

ثبت سفارش جدید

گواهینامه DV Commercial SSL IR

سالانه شروع از   7,480,000ریالقابلیت ایمن سازی یک دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور برای پسوند‌های ملی و بین‌المللی

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Certum

گواهینامه DV Multi Domain SSL IR

سالانه شروع از   22,440,000ریالقابلیت ایمن سازی برای دامنه اصلی + 3 دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور برای پسوند‌های ملی و بین‌المللی

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Certum

گواهینامه DV Wildcard SSL IR

سالانه شروع از   55,080,000ریالایمن سازی بی نهایت Subdomain

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور برای پسوند‌های ملی و بین‌المللی

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Certum

گواهینامه OV Trusted SSL IR

سالانه شروع از   31,960,000ریالقابلیت ایمن سازی یک دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور برای پسوند‌های ملی و بین‌المللی

درجه اعتبار Organization Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Certum

گواهینامه EV Premium SSL IR

سالانه شروع از   100,640,000ریالقابلیت ایمن سازی یک دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور برای پسوند‌های ملی و بین‌المللی

درجه اعتبار Extended Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Certum

مشاهده پلن‌های بیشتر