گواهینامه SSL Certum

ثبت سفارش جدید

گواهینامه DV Commercial SSL IR

سالانه شروع از   8,580,000ریالقابلیت ایمن سازی یک دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور برای پسوند‌های ملی و بین‌المللی

Domain Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Certum

گواهینامه DV Multi Domain SSL IR

سالانه شروع از   25,740,000ریالقابلیت ایمن سازی برای دامنه اصلی + 3 دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور برای پسوند‌های ملی و بین‌المللی

Domain Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Certum

گواهینامه DV Wildcard SSL IR

سالانه شروع از   63,180,000ریالایمن سازی بی نهایت Subdomain

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور برای پسوند‌های ملی و بین‌المللی

Domain Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Certum

گواهینامه OV Trusted SSL IR

سالانه شروع از   36,660,000ریالقابلیت ایمن سازی یک دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور برای پسوند‌های ملی و بین‌المللی

Organization Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Certum
نیاز به ارائه مدارک بین‌المللی

گواهینامه EV Premium SSL IR

سالانه شروع از   115,440,000ریالقابلیت ایمن سازی یک دامنه

همخوانی با %99.9 مرورگرها

امکان صدور برای پسوند‌های ملی و بین‌المللی

Extended Validation

توضیحات بیشتر...


کدگذاری SHA-256

قابلیت نصب مجدد

دارای نشانگر قفل امنیتی

مرکز ثبت Certum
نیاز به ارائه مدارک بین‌المللی

مشاهده پلن‌های بیشتر