ثبت دامنه

یک دامنه جدید ثبت کنید

ادامه سبد خرید

1 دامنه های انتخاب شده

نمایش به تفکیک موضوع

دامنه
ثبت
انتقال
تمدید
.com
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
.co.uk
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
.name
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
.us
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
.es
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
.uk
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
.de
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
.company
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
2,695,000ریال
1 سال
.org
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
.info
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
.net
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
.cc
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
.in
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
.tel
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
.xyz
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
.art
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
3,185,000ریال
1 سال
.biz
3,675,000ریال
1 سال
3,675,000ریال
1 سال
3,675,000ریال
1 سال
.pro
3,675,000ریال
1 سال
3,675,000ریال
1 سال
3,675,000ریال
1 سال
.asia
3,675,000ریال
1 سال
3,675,000ریال
1 سال
3,675,000ریال
1 سال
.club
3,920,000ریال
1 سال
3,920,000ریال
1 سال
3,920,000ریال
1 سال
.click
3,675,000ریال
1 سال
3,675,000ریال
1 سال
3,675,000ریال
1 سال
.mobi
3,920,000ریال
1 سال
3,920,000ریال
1 سال
3,920,000ریال
1 سال
.me
4,410,000ریال
1 سال
4,410,000ریال
1 سال
4,410,000ریال
1 سال
.cn
4,655,000ریال
1 سال
4,655,000ریال
1 سال
4,655,000ریال
1 سال
.fr
4,900,000ریال
1 سال
4,900,000ریال
1 سال
4,900,000ریال
1 سال
.it
4,900,000ریال
1 سال
4,900,000ریال
1 سال
4,900,000ریال
1 سال
.بازار
4,655,000ریال
1 سال
4,655,000ریال
1 سال
4,655,000ریال
1 سال
.city
4,655,000ریال
1 سال
4,655,000ریال
1 سال
4,655,000ریال
1 سال
.center
6,125,000ریال
1 سال
6,125,000ریال
1 سال
6,125,000ریال
1 سال
.ws
6,125,000ریال
1 سال
6,125,000ریال
1 سال
6,125,000ریال
1 سال
.co
6,860,000ریال
1 سال
6,860,000ریال
1 سال
6,860,000ریال
1 سال
.co.com
7,105,000ریال
1 سال
7,105,000ریال
1 سال
7,105,000ریال
1 سال
.plus
7,105,000ریال
1 سال
7,105,000ریال
1 سال
7,105,000ریال
1 سال
.vip
7,105,000ریال
1 سال
7,105,000ریال
1 سال
7,105,000ریال
1 سال
.vision
7,105,000ریال
1 سال
7,105,000ریال
1 سال
7,105,000ریال
1 سال
.shop
7,840,000ریال
1 سال
7,840,000ریال
1 سال
7,840,000ریال
1 سال
.am
8,330,000ریال
1 سال
8,330,000ریال
1 سال
8,330,000ریال
1 سال
.tv
7,840,000ریال
1 سال
7,840,000ریال
1 سال
7,840,000ریال
1 سال
.download
9,310,000ریال
1 سال
9,310,000ریال
1 سال
9,310,000ریال
1 سال
.zone
9,310,000ریال
1 سال
9,310,000ریال
1 سال
9,310,000ریال
1 سال
.ae
9,800,000ریال
1 سال
9,800,000ریال
1 سال
9,800,000ریال
1 سال
.design
11,760,000ریال
1 سال
11,760,000ریال
1 سال
11,760,000ریال
1 سال
.toys
11,760,000ریال
1 سال
11,760,000ریال
1 سال
11,760,000ریال
1 سال
.clinic
11,760,000ریال
1 سال
11,760,000ریال
1 سال
11,760,000ریال
1 سال
.store
14,210,000ریال
1 سال
14,210,000ریال
1 سال
14,210,000ریال
1 سال
.bio
14,210,000ریال
1 سال
14,210,000ریال
1 سال
14,210,000ریال
1 سال
.host
22,050,000ریال
1 سال
22,050,000ریال
1 سال
22,050,000ریال
1 سال
.ceo
24,745,000ریال
1 سال
24,745,000ریال
1 سال
24,745,000ریال
1 سال
.ir
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
60,000ریال
1 سال
.id.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.net.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.org.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.gov.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.sch.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.co.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.ac.ir
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
45,000ریال
1 سال
.io
10,045,000ریال
1 سال
10,045,000ریال
1 سال
10,045,000ریال
1 سال
.tech
12,495,000ریال
1 سال
12,495,000ریال
1 سال
12,495,000ریال
1 سال
.energy
24,010,000ریال
1 سال
24,010,000ریال
1 سال
24,010,000ریال
1 سال
.app
4,410,000ریال
1 سال
4,410,000ریال
1 سال
4,410,000ریال
1 سال
.online
9,065,000ریال
1 سال
9,065,000ریال
1 سال
9,065,000ریال
1 سال
.news
5,635,000ریال
1 سال
5,635,000ریال
1 سال
5,635,000ریال
1 سال
.eu
2,320,000ریال
1 سال
2,320,000ریال
1 سال
2,320,000ریال
1 سال
.fit
7,350,000ریال
1 سال
7,350,000ریال
1 سال
7,350,000ریال
1 سال
.cafe
7,840,000ریال
1 سال
7,840,000ریال
1 سال
7,840,000ریال
1 سال
.ca
2,450,000ریال
1 سال
2,450,000ریال
1 سال
2,450,000ریال
1 سال
.ai
35,280,000ریال
2 سال ها
35,280,000ریال
2 سال ها
35,280,000ریال
2 سال ها

لطفاً یکی از بخش های فوق را انتخاب نمایید

تهیه هاست اشتراکی

بین راهکار های متنوع هاست اشتراکی، پلن مدنظر را انتخاب نمایید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود)*

انتقال یک دامنه

* دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال میباشند