ثبت دامنه

یک نام جدید را برای سایت خود بیابید، لطفاً دامنه‌ای جدید یا کلیدواژه ای را وارد نمایید تا امکان ثبت واژه های مرتبط را برای شما بررسی کنیم.

جستجوی دامنه


در حال جستجو...

دامنه‌ها می‌توانند تنها با یک حرف یا عدد آغاز شوندطول دامنه باید بین حداقل کاراکتر و حداکثر کاراکتر باشد
متأسفانه دامنه :domain در دسترس نیست
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.

تماس با پشتیبانی به خرید
ما متوجه شدیم دامنه‌ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه موردنظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه‌ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
بهترین ها جدیدها تمام پسوندها

دامنه‌ها

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.com
6,420,000ریال
1 سال
6,420,000ریال
1 سال
6,955,000ریال
1 سال
.co.uk
4,815,000ریال
1 سال
4,815,000ریال
1 سال
4,815,000ریال
1 سال
.name
6,420,000ریال
1 سال
6,420,000ریال
1 سال
6,420,000ریال
1 سال
.us
6,420,000ریال
1 سال
6,420,000ریال
1 سال
6,420,000ریال
1 سال
.es
4,720,000ریال
1 سال
4,720,000ریال
1 سال
4,720,000ریال
1 سال
.uk
5,350,000ریال
1 سال
5,350,000ریال
1 سال
5,350,000ریال
1 سال
.de
4,130,000ریال
1 سال
4,130,000ریال
1 سال
4,130,000ریال
1 سال
.company
5,885,000ریال
1 سال
5,885,000ریال
1 سال
5,885,000ریال
1 سال
.org
7,490,000ریال
1 سال
7,490,000ریال
1 سال
7,490,000ریال
1 سال
.info
4,280,000ریال
1 سال
11,770,000ریال
1 سال
13,910,000ریال
1 سال
.net
7,490,000ریال
1 سال
7,490,000ریال
1 سال
7,490,000ریال
1 سال
.cc
6,955,000ریال
1 سال
6,955,000ریال
1 سال
6,955,000ریال
1 سال
.in
6,955,000ریال
1 سال
6,955,000ریال
1 سال
6,955,000ریال
1 سال
.tel
8,560,000ریال
1 سال
8,560,000ریال
1 سال
8,560,000ریال
1 سال
.xyz
2,140,000ریال
1 سال
10,165,000ریال
1 سال
10,165,000ریال
1 سال
.art
3,210,000ریال
1 سال
11,235,000ریال
1 سال
11,235,000ریال
1 سال
.biz
10,165,000ریال
1 سال
10,165,000ریال
1 سال
10,165,000ریال
1 سال
.pro
3,745,000ریال
1 سال
16,050,000ریال
1 سال
16,050,000ریال
1 سال
.asia
5,350,000ریال
1 سال
9,630,000ریال
1 سال
9,630,000ریال
1 سال
.club
11,770,000ریال
1 سال
11,770,000ریال
1 سال
11,770,000ریال
1 سال
.click
2,140,000ریال
1 سال
9,095,000ریال
1 سال
9,095,000ریال
1 سال
.mobi
16,585,000ریال
1 سال
16,585,000ریال
1 سال
16,585,000ریال
1 سال
.me
6,490,000ریال
1 سال
14,160,000ریال
1 سال
14,160,000ریال
1 سال
.cn
11,770,000ریال
1 سال
11,770,000ریال
1 سال
8,560,000ریال
1 سال
.fr
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
5,900,000ریال
1 سال
.it
6,490,000ریال
1 سال
6,490,000ریال
1 سال
6,490,000ریال
1 سال
.بازار
10,165,000ریال
1 سال
10,165,000ریال
1 سال
10,165,000ریال
1 سال
.city
12,840,000ریال
1 سال
12,840,000ریال
1 سال
12,840,000ریال
1 سال
.center
13,375,000ریال
1 سال
13,375,000ریال
1 سال
13,375,000ریال
1 سال
.ws
6,420,000ریال
1 سال
16,050,000ریال
1 سال
16,050,000ریال
1 سال
.co
17,655,000ریال
1 سال
17,655,000ریال
1 سال
17,655,000ریال
1 سال
.co.com
18,190,000ریال
1 سال
18,190,000ریال
1 سال
18,190,000ریال
1 سال
.plus
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
.vip
10,700,000ریال
1 سال
10,700,000ریال
1 سال
10,700,000ریال
1 سال
.vision
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
.shop
5,350,000ریال
1 سال
21,935,000ریال
1 سال
21,935,000ریال
1 سال
.am
21,400,000ریال
1 سال
21,400,000ریال
1 سال
21,400,000ریال
1 سال
.tv
19,795,000ریال
1 سال
19,795,000ریال
1 سال
19,795,000ریال
1 سال
.download
18,725,000ریال
1 سال
18,725,000ریال
1 سال
18,725,000ریال
1 سال
.zone
19,795,000ریال
1 سال
19,795,000ریال
1 سال
19,795,000ریال
1 سال
.ae
24,610,000ریال
1 سال
24,610,000ریال
1 سال
24,610,000ریال
1 سال
.design
33,705,000ریال
1 سال
33,705,000ریال
1 سال
33,705,000ریال
1 سال
.toys
32,100,000ریال
1 سال
32,100,000ریال
1 سال
32,100,000ریال
1 سال
.clinic
32,100,000ریال
1 سال
32,100,000ریال
1 سال
32,100,000ریال
1 سال
.store
36,380,000ریال
1 سال
36,380,000ریال
1 سال
36,380,000ریال
1 سال
.bio
6,420,000ریال
1 سال
46,545,000ریال
1 سال
46,545,000ریال
1 سال
.host
58,315,000ریال
1 سال
58,315,000ریال
1 سال
58,315,000ریال
1 سال
.ceo
63,130,000ریال
1 سال
63,130,000ریال
1 سال
63,130,000ریال
1 سال
.id.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.net.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.org.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.gov.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.sch.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.co.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.ac.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.io
41,730,000ریال
1 سال
41,730,000ریال
1 سال
41,730,000ریال
1 سال
.tech
33,705,000ریال
1 سال
33,705,000ریال
1 سال
33,705,000ریال
1 سال
.energy
60,990,000ریال
1 سال
60,990,000ریال
1 سال
60,990,000ریال
1 سال
.app
11,235,000ریال
1 سال
11,235,000ریال
1 سال
11,235,000ریال
1 سال
.online
22,470,000ریال
1 سال
22,470,000ریال
1 سال
22,470,000ریال
1 سال
.news
17,120,000ریال
1 سال
17,120,000ریال
1 سال
17,120,000ریال
1 سال
.eu
5,310,000ریال
1 سال
5,310,000ریال
1 سال
5,310,000ریال
1 سال
.fit
18,190,000ریال
1 سال
18,190,000ریال
1 سال
18,190,000ریال
1 سال
.cafe
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
.ca
6,420,000ریال
1 سال
6,420,000ریال
1 سال
6,420,000ریال
1 سال
.ai
113,955,000ریال
2 سال ها
113,955,000ریال
2 سال ها
113,955,000ریال
2 سال ها
.studio
10,165,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
.li
9,630,000ریال
1 سال
9,630,000ریال
1 سال
9,630,000ریال
1 سال
.market
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
.today
14,980,000ریال
1 سال
14,980,000ریال
1 سال
14,980,000ریال
1 سال
.site
20,865,000ریال
1 سال
20,865,000ریال
1 سال
20,865,000ریال
1 سال
.sale
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
.shopping
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
19,260,000ریال
1 سال
.world
4,280,000ریال
1 سال
20,330,000ریال
1 سال
20,330,000ریال
1 سال
.finance
32,100,000ریال
1 سال
32,100,000ریال
1 سال
32,100,000ریال
1 سال
.group
8,560,000ریال
1 سال
8,560,000ریال
1 سال
8,560,000ریال
1 سال
.holdings
33,170,000ریال
1 سال
33,170,000ریال
1 سال
33,170,000ریال
1 سال
.jewelry
34,240,000ریال
1 سال
34,240,000ریال
1 سال
34,240,000ریال
1 سال
.dev
9,630,000ریال
1 سال
9,630,000ریال
1 سال
9,630,000ریال
1 سال
.mx
29,425,000ریال
1 سال
29,425,000ریال
1 سال
29,425,000ریال
1 سال
.se
13,375,000ریال
1 سال
13,375,000ریال
1 سال
13,375,000ریال
1 سال
.blog
4,280,000ریال
1 سال
18,190,000ریال
1 سال
18,190,000ریال
1 سال
.icu
2,140,000ریال
1 سال
9,095,000ریال
1 سال
9,095,000ریال
1 سال
.link
6,420,000ریال
1 سال
6,420,000ریال
1 سال
6,420,000ریال
1 سال
.cyou
2,140,000ریال
1 سال
8,025,000ریال
1 سال
8,025,000ریال
1 سال
.help
4,815,000ریال
1 سال
21,935,000ریال
1 سال
21,935,000ریال
1 سال
.coffee
18,190,000ریال
1 سال
18,190,000ریال
1 سال
18,190,000ریال
1 سال

لطفاً یکی از بخش های فوق را انتخاب نمایید


 تهیه هاست اشتراکی

بین راهکار های متنوع هاست اشتراکی، پلن مدنظر را انتخاب نمایید

هر بودجه‌ای دارید، بر اساس آن پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن  

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی‌شود) *

انتقال یک دامنه  

* دامنه‌هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده‌اند غیرقابل انتقال می‌باشند