ثبت دامنه

یک نام جدید را برای سایت خود بیابید، لطفاً دامنه ای جدید یا کلیدواژه ای را وارد نمایید تا امکان ثبت واژه های مرتبط را برای شما بررسی کنیم.

نمایش به تفکیک موضوع

ثبت
انتقال
تمدید
ir.
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
com.
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
co.uk.
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
name.
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
us.
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
es.
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
uk.
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
de.
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
6,050,000ریال
1 سال
company.
5,500,000ریال
1 سال
5,500,000ریال
1 سال
5,500,000ریال
1 سال
org.
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
info.
4,400,000ریال
1 سال
12,100,000ریال
1 سال
14,300,000ریال
1 سال
net.
7,150,000ریال
1 سال
7,150,000ریال
1 سال
7,150,000ریال
1 سال
cc.
7,150,000ریال
1 سال
7,150,000ریال
1 سال
7,150,000ریال
1 سال
in.
7,150,000ریال
1 سال
7,150,000ریال
1 سال
7,150,000ریال
1 سال
tel.
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
xyz.
2,200,000ریال
1 سال
10,450,000ریال
1 سال
10,450,000ریال
1 سال
art.
3,300,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
biz.
10,450,000ریال
1 سال
10,450,000ریال
1 سال
10,450,000ریال
1 سال
pro.
4,400,000ریال
1 سال
16,500,000ریال
1 سال
16,500,000ریال
1 سال
asia.
5,500,000ریال
1 سال
9,900,000ریال
1 سال
9,900,000ریال
1 سال
club.
10,450,000ریال
1 سال
10,450,000ریال
1 سال
10,450,000ریال
1 سال
click.
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
mobi.
14,300,000ریال
1 سال
14,300,000ریال
1 سال
14,300,000ریال
1 سال
me.
7,800,000ریال
1 سال
14,400,000ریال
1 سال
14,400,000ریال
1 سال
cn.
12,100,000ریال
1 سال
12,100,000ریال
1 سال
12,100,000ریال
1 سال
fr.
6,000,000ریال
1 سال
6,000,000ریال
1 سال
6,000,000ریال
1 سال
it.
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
بازار.
10,450,000ریال
1 سال
10,450,000ریال
1 سال
10,450,000ریال
1 سال
city.
13,200,000ریال
1 سال
13,200,000ریال
1 سال
13,200,000ریال
1 سال
center.
13,750,000ریال
1 سال
13,750,000ریال
1 سال
13,750,000ریال
1 سال
ws.
16,500,000ریال
1 سال
16,500,000ریال
1 سال
16,500,000ریال
1 سال
co.
18,150,000ریال
1 سال
18,150,000ریال
1 سال
18,150,000ریال
1 سال
co.com.
18,700,000ریال
1 سال
18,700,000ریال
1 سال
18,700,000ریال
1 سال
plus.
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
vip.
11,000,000ریال
1 سال
11,000,000ریال
1 سال
11,000,000ریال
1 سال
vision.
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
shop.
2,750,000ریال
1 سال
22,550,000ریال
1 سال
22,550,000ریال
1 سال
am.
22,000,000ریال
1 سال
22,000,000ریال
1 سال
22,000,000ریال
1 سال
tv.
20,350,000ریال
1 سال
20,350,000ریال
1 سال
20,350,000ریال
1 سال
download.
19,250,000ریال
1 سال
19,250,000ریال
1 سال
19,250,000ریال
1 سال
zone.
20,350,000ریال
1 سال
20,350,000ریال
1 سال
20,350,000ریال
1 سال
ae.
25,300,000ریال
1 سال
25,300,000ریال
1 سال
25,300,000ریال
1 سال
design.
30,800,000ریال
1 سال
30,800,000ریال
1 سال
30,800,000ریال
1 سال
toys.
33,000,000ریال
1 سال
33,000,000ریال
1 سال
33,000,000ریال
1 سال
clinic.
33,000,000ریال
1 سال
33,000,000ریال
1 سال
33,000,000ریال
1 سال
store.
37,400,000ریال
1 سال
37,400,000ریال
1 سال
37,400,000ریال
1 سال
bio.
6,600,000ریال
1 سال
47,850,000ریال
1 سال
47,850,000ریال
1 سال
host.
59,950,000ریال
1 سال
59,950,000ریال
1 سال
59,950,000ریال
1 سال
ceo.
64,900,000ریال
1 سال
64,900,000ریال
1 سال
64,900,000ریال
1 سال
id.ir.
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
net.ir.
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
org.ir.
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
gov.ir.
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
sch.ir.
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
co.ir.
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
ac.ir.
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
200,000ریال
1 سال
io.
40,150,000ریال
1 سال
31,900,000ریال
1 سال
31,900,000ریال
1 سال
tech.
32,450,000ریال
1 سال
32,450,000ریال
1 سال
32,450,000ریال
1 سال
energy.
62,700,000ریال
1 سال
62,700,000ریال
1 سال
62,700,000ریال
1 سال
app.
11,550,000ریال
1 سال
11,550,000ریال
1 سال
11,550,000ریال
1 سال
online.
23,100,000ریال
1 سال
23,100,000ریال
1 سال
23,100,000ریال
1 سال
news.
14,850,000ریال
1 سال
14,850,000ریال
1 سال
14,850,000ریال
1 سال
eu.
5,500,000ریال
1 سال
5,500,000ریال
1 سال
5,500,000ریال
1 سال
fit.
18,700,000ریال
1 سال
18,700,000ریال
1 سال
18,700,000ریال
1 سال
cafe.
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
ca.
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
ai.
106,700,000ریال
2 سال ها
106,700,000ریال
2 سال ها
106,700,000ریال
2 سال ها
studio.
10,450,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
li.
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
8,800,000ریال
1 سال
market.
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
today.
13,200,000ریال
1 سال
13,200,000ریال
1 سال
13,200,000ریال
1 سال
site.
18,700,000ریال
1 سال
18,700,000ریال
1 سال
18,700,000ریال
1 سال
sale.
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
shopping.
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
19,800,000ریال
1 سال
world.
4,400,000ریال
1 سال
20,900,000ریال
1 سال
20,900,000ریال
1 سال
finance.
33,000,000ریال
1 سال
33,000,000ریال
1 سال
33,000,000ریال
1 سال
group.
7,700,000ریال
1 سال
7,700,000ریال
1 سال
7,700,000ریال
1 سال
holdings.
34,100,000ریال
1 سال
34,100,000ریال
1 سال
34,100,000ریال
1 سال
jewelry.
35,200,000ریال
1 سال
35,200,000ریال
1 سال
35,200,000ریال
1 سال
dev.
9,900,000ریال
1 سال
9,900,000ریال
1 سال
9,900,000ریال
1 سال
mx.
30,250,000ریال
1 سال
30,250,000ریال
1 سال
30,250,000ریال
1 سال
se.
13,750,000ریال
1 سال
13,750,000ریال
1 سال
13,750,000ریال
1 سال
blog.
4,400,000ریال
1 سال
18,700,000ریال
1 سال
18,700,000ریال
1 سال
icu.
2,200,000ریال
1 سال
9,350,000ریال
1 سال
9,350,000ریال
1 سال
link.
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
6,600,000ریال
1 سال
cyou.
2,200,000ریال
1 سال
4,950,000ریال
1 سال
4,950,000ریال
1 سال
help.
22,550,000ریال
1 سال
22,550,000ریال
1 سال
22,550,000ریال
1 سال

لطفاً یکی از بخش های فوق را انتخاب نمایید


 تهیه هاست اشتراکی

بین راهکار های متنوع هاست اشتراکی، پلن مدنظر را انتخاب نمایید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی شود) *


* دامنه هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده اند غیرقابل انتقال میباشند