ثبت دامنه

یک نام جدید را برای سایت خود بیابید، لطفاً دامنه‌ای جدید یا کلیدواژه ای را وارد نمایید تا امکان ثبت واژه های مرتبط را برای شما بررسی کنیم.

جستجوی دامنه


در حال جستجو...

دامنه‌ها می‌توانند تنها با یک حرف یا عدد آغاز شوندطول دامنه باید بین حداقل کاراکتر و حداکثر کاراکتر باشد
متأسفانه دامنه :domain در دسترس نیست
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.

تماس با پشتیبانی به خرید
ما متوجه شدیم دامنه‌ای که وارد کرده اید یک نام دامنه بین المللی است. برای ادامه ، لطفاً زبان دامنه موردنظر خود را انتخاب کنید
لطفاً زبان دامنه‌ای را که مایل به ثبت نام هستید انتخاب کنید
در حال ایجاد لیست پیشنهادی برای شما
بهترین ها جدیدها تمام پسوندها

دامنه‌ها

ثبت
انتقال
تمدید
.ir
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
500,000ریال
1 سال
.com
8,880,000ریال
1 سال
8,880,000ریال
1 سال
9,620,000ریال
1 سال
.co.uk
6,660,000ریال
1 سال
6,660,000ریال
1 سال
6,660,000ریال
1 سال
.name
8,880,000ریال
1 سال
8,880,000ریال
1 سال
8,880,000ریال
1 سال
.us
8,880,000ریال
1 سال
8,880,000ریال
1 سال
8,880,000ریال
1 سال
.es
6,200,000ریال
1 سال
6,200,000ریال
1 سال
6,200,000ریال
1 سال
.uk
7,400,000ریال
1 سال
7,400,000ریال
1 سال
7,400,000ریال
1 سال
.de
5,425,000ریال
1 سال
5,425,000ریال
1 سال
5,425,000ریال
1 سال
.company
8,140,000ریال
1 سال
8,140,000ریال
1 سال
8,140,000ریال
1 سال
.org
10,360,000ریال
1 سال
10,360,000ریال
1 سال
10,360,000ریال
1 سال
.info
19,240,000ریال
1 سال
19,240,000ریال
1 سال
19,240,000ریال
1 سال
.net
10,360,000ریال
1 سال
10,360,000ریال
1 سال
10,360,000ریال
1 سال
.cc
9,620,000ریال
1 سال
9,620,000ریال
1 سال
9,620,000ریال
1 سال
.in
9,620,000ریال
1 سال
9,620,000ریال
1 سال
9,620,000ریال
1 سال
.tel
11,840,000ریال
1 سال
11,840,000ریال
1 سال
11,840,000ریال
1 سال
.xyz
2,220,000ریال
1 سال
14,060,000ریال
1 سال
14,060,000ریال
1 سال
.art
4,440,000ریال
1 سال
15,540,000ریال
1 سال
15,540,000ریال
1 سال
.biz
14,060,000ریال
1 سال
14,060,000ریال
1 سال
14,060,000ریال
1 سال
.pro
20,720,000ریال
1 سال
22,200,000ریال
1 سال
22,200,000ریال
1 سال
.asia
13,320,000ریال
1 سال
13,320,000ریال
1 سال
13,320,000ریال
1 سال
.club
16,280,000ریال
1 سال
16,280,000ریال
1 سال
16,280,000ریال
1 سال
.click
2,960,000ریال
1 سال
12,580,000ریال
1 سال
12,580,000ریال
1 سال
.mobi
22,940,000ریال
1 سال
22,940,000ریال
1 سال
22,940,000ریال
1 سال
.me
8,525,000ریال
1 سال
18,600,000ریال
1 سال
18,600,000ریال
1 سال
.cn
16,280,000ریال
1 سال
16,280,000ریال
1 سال
11,840,000ریال
1 سال
.fr
7,750,000ریال
1 سال
7,750,000ریال
1 سال
7,750,000ریال
1 سال
.it
8,525,000ریال
1 سال
8,525,000ریال
1 سال
8,525,000ریال
1 سال
.بازار
14,060,000ریال
1 سال
14,060,000ریال
1 سال
14,060,000ریال
1 سال
.city
17,760,000ریال
1 سال
17,760,000ریال
1 سال
17,760,000ریال
1 سال
.center
18,500,000ریال
1 سال
18,500,000ریال
1 سال
18,500,000ریال
1 سال
.ws
8,880,000ریال
1 سال
22,200,000ریال
1 سال
22,200,000ریال
1 سال
.co
24,420,000ریال
1 سال
24,420,000ریال
1 سال
24,420,000ریال
1 سال
.co.com
25,160,000ریال
1 سال
25,160,000ریال
1 سال
25,160,000ریال
1 سال
.plus
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
.vip
14,800,000ریال
1 سال
14,800,000ریال
1 سال
14,800,000ریال
1 سال
.vision
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
.shop
4,440,000ریال
1 سال
30,340,000ریال
1 سال
30,340,000ریال
1 سال
.am
29,600,000ریال
1 سال
29,600,000ریال
1 سال
29,600,000ریال
1 سال
.tv
27,380,000ریال
1 سال
27,380,000ریال
1 سال
27,380,000ریال
1 سال
.download
25,900,000ریال
1 سال
25,900,000ریال
1 سال
25,900,000ریال
1 سال
.zone
27,380,000ریال
1 سال
27,380,000ریال
1 سال
27,380,000ریال
1 سال
.ae
34,040,000ریال
1 سال
34,040,000ریال
1 سال
34,040,000ریال
1 سال
.design
46,620,000ریال
1 سال
46,620,000ریال
1 سال
46,620,000ریال
1 سال
.toys
44,400,000ریال
1 سال
44,400,000ریال
1 سال
44,400,000ریال
1 سال
.clinic
44,400,000ریال
1 سال
44,400,000ریال
1 سال
44,400,000ریال
1 سال
.store
50,320,000ریال
1 سال
50,320,000ریال
1 سال
50,320,000ریال
1 سال
.bio
68,080,000ریال
1 سال
64,380,000ریال
1 سال
64,380,000ریال
1 سال
.host
80,660,000ریال
1 سال
80,660,000ریال
1 سال
80,660,000ریال
1 سال
.ceo
87,320,000ریال
1 سال
87,320,000ریال
1 سال
87,320,000ریال
1 سال
.id.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.net.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.org.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.gov.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.sch.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.co.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.ac.ir
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
400,000ریال
1 سال
.io
64,380,000ریال
1 سال
64,380,000ریال
1 سال
64,380,000ریال
1 سال
.tech
46,620,000ریال
1 سال
46,620,000ریال
1 سال
46,620,000ریال
1 سال
.energy
84,360,000ریال
1 سال
84,360,000ریال
1 سال
84,360,000ریال
1 سال
.app
15,540,000ریال
1 سال
15,540,000ریال
1 سال
15,540,000ریال
1 سال
.online
31,080,000ریال
1 سال
31,080,000ریال
1 سال
31,080,000ریال
1 سال
.news
23,680,000ریال
1 سال
23,680,000ریال
1 سال
23,680,000ریال
1 سال
.eu
6,975,000ریال
1 سال
6,975,000ریال
1 سال
6,975,000ریال
1 سال
.fit
25,160,000ریال
1 سال
25,160,000ریال
1 سال
25,160,000ریال
1 سال
.cafe
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
.ca
8,880,000ریال
1 سال
8,880,000ریال
1 سال
8,880,000ریال
1 سال
.ai
157,620,000ریال
2 سال ها
157,620,000ریال
2 سال ها
157,620,000ریال
2 سال ها
.studio
14,060,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
.li
13,320,000ریال
1 سال
13,320,000ریال
1 سال
13,320,000ریال
1 سال
.market
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
.today
20,720,000ریال
1 سال
20,720,000ریال
1 سال
20,720,000ریال
1 سال
.site
28,860,000ریال
1 سال
28,860,000ریال
1 سال
28,860,000ریال
1 سال
.sale
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
.shopping
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
26,640,000ریال
1 سال
.world
28,120,000ریال
1 سال
28,120,000ریال
1 سال
28,120,000ریال
1 سال
.finance
44,400,000ریال
1 سال
44,400,000ریال
1 سال
44,400,000ریال
1 سال
.group
11,840,000ریال
1 سال
11,840,000ریال
1 سال
11,840,000ریال
1 سال
.holdings
45,880,000ریال
1 سال
45,880,000ریال
1 سال
45,880,000ریال
1 سال
.jewelry
47,360,000ریال
1 سال
47,360,000ریال
1 سال
47,360,000ریال
1 سال
.dev
13,320,000ریال
1 سال
13,320,000ریال
1 سال
13,320,000ریال
1 سال
.mx
40,700,000ریال
1 سال
40,700,000ریال
1 سال
40,700,000ریال
1 سال
.se
18,500,000ریال
1 سال
18,500,000ریال
1 سال
18,500,000ریال
1 سال
.blog
4,440,000ریال
1 سال
25,160,000ریال
1 سال
25,160,000ریال
1 سال
.icu
2,960,000ریال
1 سال
12,580,000ریال
1 سال
12,580,000ریال
1 سال
.link
8,880,000ریال
1 سال
8,880,000ریال
1 سال
8,880,000ریال
1 سال
.cyou
2,960,000ریال
1 سال
11,100,000ریال
1 سال
11,100,000ریال
1 سال
.help
6,660,000ریال
1 سال
30,340,000ریال
1 سال
30,340,000ریال
1 سال
.coffee
25,160,000ریال
1 سال
25,160,000ریال
1 سال
25,160,000ریال
1 سال
.beauty
2,220,000ریال
1 سال
14,060,000ریال
1 سال
14,060,000ریال
1 سال
.cfd
2,220,000ریال
1 سال
10,360,000ریال
1 سال
10,360,000ریال
1 سال
.pics
2,220,000ریال
1 سال
24,420,000ریال
1 سال
24,420,000ریال
1 سال
.sbs
2,220,000ریال
1 سال
8,880,000ریال
1 سال
8,880,000ریال
1 سال

لطفاً یکی از بخش های فوق را انتخاب نمایید


 تهیه هاست اشتراکی

بین راهکار های متنوع هاست اشتراکی، پلن مدنظر را انتخاب نمایید

هر بودجه‌ای دارید، بر اساس آن پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن  

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

هم زمان با انتقال دامنه خود، به صورت رایگان دامنه منتقل شده یکسال تمدید نیز خواهد شد.(این مورد شامل سفارش های تغییر مالک دامنه ir نمی‌شود) *

انتقال یک دامنه  

* دامنه‌هایی که به تازگی ثبت و یا تمدید شده‌اند غیرقابل انتقال می‌باشند